support icon
Kontakt
Výber článkov podľa:
typu auta

typu tuningu:

výrobcu tuningu:
Tuning Shop
Aktuality
TUNING
Cobra Tuning
Novinky e-mailom
E-MAIL: odber noviniek e-mailom
Tag cloud
Pomôcky a nástroje
Multimédiá a zábava
Filmy a videoklipy
facebook

Porovnanie cien na Pricemania.sk TOPlist

Reklamačný poriadok

28.Jul.2005
zdielať na facebooku vybrali.sme.sk rss odber

1) Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., podľa zákona č. 634/1992 a č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti COBRA TUNING.sk s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.


2) Záručné podmienky

a) Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou, viď bod 2, odsek j). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník dostať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s tovarom. U ostatného tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechať a uschovať.

c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Pre úspešné počatie reklamačného konania je kupujúci povinný dodať všetky potrebné informácie, ktoré sú spojené s podstatou preverenia samotnej reklamácie predávajúcim. Na vyžiadanie kupujúceho dodá potrebné úkony/kroky (fotografický materiál, podrobnejší popis chyby produktu, atď.) predávajúci písomnou alebo ústnou formou. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné alebo sa jedná o neodstrániteľnú chybu výrobku). Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

e) Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo e-mailom na adresu: reklamacie@tuning.sk

f) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti COBRA TUNING.sk s.r.o. alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom balení a stave, kompletný, vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva, ak dodané. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný. U reklamovaného produktu, kde bola vyžadovaná odborná montáž, je nutné dodať písomné potvrdenie servisu alebo odborníka, ktorý aplikáciu vykonával.

g) Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu výrobku, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
- predávajúci chybný tovar vymení.

h) Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

i) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

j) Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

k) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,
- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,
- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom (nestabilita elektrickej siete alebo napájacom zdroji atď.).

l) V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 20,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu práce.

m) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

n) V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za chybu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá chyby (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

o) Spoločnosť COBRA TUNING.sk s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými alebo lepšími parametrami.

p) Na spotrebný materiál (žiarovky, výbojky, iné svetelné zdroje, oleje, chemické látky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

q) V prípade mimozáručnej opravy má spoločnosť COBRA TUNING.sk s.r.o. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním poruchy, aj keď sa neskôr ukáže, že by oprava chyby bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 20,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu práce

r) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).

s) Spoločnosť COBRA TUNING.sk s.r.o. poverená jednotlivými výrobcami ako autorizovaný servis na území Slovenskej republiky ustanovuje v otázkach všetkých záručných a pozáručných opráv predávaných produktov nasledovné osoby ako oprávnené:

- Róbert Kareš
- Juraj Gömöry


3) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

b) Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 10. januára 2009. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Spoločnosť COBRA TUNING.sk s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.


Dôležité dokumenty a formuláre na stiahnutie (formát PDF):

Reklamačný protokol Všeob. obch. podmienky Reklamačný poriadok Odstúpenie od zmluvy
preview
download
[ 290 Kb ]
preview
download
[ 300 Kb ]
preview
download
[ 150 Kb ]
preview
download
[ 340 Kb ]
Bratislava, dňa 10. januára 2009

Tento dokument bol prečítaný 81492x

Home | Download | Tuning Shop | Kontakt