support icon
Kontakt
Výber článkov podľa:
typu auta

typu tuningu:

výrobcu tuningu:
Tuning Shop
Aktuality
TUNING
Cobra Tuning
Novinky e-mailom
E-MAIL: odber noviniek e-mailom
Tag cloud
Pomôcky a nástroje
Multimédiá a zábava
Filmy a videoklipy
facebook

Porovnanie cien na Pricemania.sk TOPlist

Všeobecné obchodné podmienky

01.Sep.2016
zdielať na facebooku vybrali.sme.sk rss odber

1) Platnosť všeobecných obchodných podmienok

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o., so sídlom a prevádzkou na adrese Vrakúnska cesta č. 22, 821 06 Bratislava, IČO: 50469371, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 113808/B, DIČ: 2120342444, ďalej len „predávajúci“ a zákazníkom firmy COBRA-TUNING s.r.o. (kupujúci), ďalej len „spotrebiteľ“. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto VOP, a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a spotrebiteľom nebude uzatvorená osobitná zmluva.

Kontaktné údaje predávajúceho:

GSM: +421 / 905 611 268
GSM: +421 / 918 976 126
E-MAIL: info@tuning.sk
Internet: www.tuning.sk

Poštová adresa predávajúceho: COBRA-TUNING s.r.o., Vrakunská cesta č. 22, 82106 Bratislava, Slovensko

Bankové spojenia predávajúceho: Všeobecná úverová banka, a.s, Bratislava, Slovensko

KÓD BANKY: 0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX
ČÍSLO ÚČTU (EUR): 3176680058
IBAN (EUR): SK62 0200 0000 0031 7668 0058

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

b) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

c) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorým je obchodná spoločnosť (právnický subjekt) alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


2) Ponuka / objednávka a uzavretie zmluvy

a) Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne trvá jeden kalendárny mesiac odo dňa ich vystavenia, ak nie je stanovené inak. V prípade cenových ponúk v iných peňažných menách ako eurách (CZK, USD, GBP atď.), platia prepočtové koeficienty stanovené predávajúcim v deň vzniku resp. odovzdaním ponuky spotrebiteľovi. Tieto dodá predávajúci na požiadanie spotrebiteľovi písomnou alebo ústnou formou. Pri ponukách s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny prepočtových koeficientov. Zmeny sú však platné len za predpokladu, že ich odsúhlasí spotrebiteľ. V opačnom prípade strácajú všetky ponuky svoju platnosť.

b) Podklady priložené k ponukám, ako je špecifikácia výrobkov a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí vyslovene ako záväzné.

c) Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení dohodovať ústne vedľajšie dohody alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto VOP či písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok

d) Objednávky predkladá spotrebiteľ predávajúcemu písomnou formou – osobne, faxom alebo elektronicky, napr. e-mailom.

e) Informácie o tovare a službách uvedené na internetových stránkach predávajúceho „www.tuning.sk“ sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

f) Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s potvrdením príjmu objednávky, ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Na uvedenú e-mailovú adresu spotrebiteľa budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

g) Po zaevidovaní objednávky predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu. Ak sa nebudú líšiť údaje, predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru. Spotrebiteľ má v prípade zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

h) V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 100% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.


3) Ceny

a) Rozhodujúce sú ceny potvrdené písomnou formou spotrebiteľa po jeho záväznej písomnej objednávke u predávajúceho, prípadne v písomnej zmluve medzi oboma stranami. Cenníky, ako aj všetky ponuky, sú iba informatívneho charakteru, ceny v nich uvedené nie sú preto záväzné. Pri predaji tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí spotrebiteľ.

b) Informatívne ceny a cenníky predávajúceho sú k dispozícii na internetových stránkach www.tuning.sk. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú určené podľa charakteristiky tovaru osobitne po dohode so spotrebiteľom. Aktuálne cenníky a ceny tovaru predávaného v kamennej predajni predávajúceho sú k dispozícii na každom produkte a u zamestnancov predávajúceho.

c) Aktuálne cenníky ostatných služieb sú k dispozícii u zamestnancov predávajúceho resp. prílohou Kúpnej zmluvy, Zmluvy o úprave či oprave auta resp. autodoplnkov, alebo Zmluvy o dielo.

d) Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena z predajne resp. zo skladu predávajúceho.

e) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.


4) Platobné podmienky

a) Platba spotrebiteľa za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční ako platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou), platba prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti alebo ako platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej resp. „pro-forma“ faktúry.

b) Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že objednanie, odber resp. dodanie tovaru spotrebiteľovi je možné až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je spotrebiteľovi doručený riadny daňový doklad. Iba na základe špeciálnej písomnej dohody môže predávajúci akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu spotrebiteľa s uvedenou platbou

c) Pri platbe faktúrou s uvedenou dobou splatnosti je stanovená táto doba štandardne na 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní, pokiaľ nebola táto doba so spotrebiteľom osobitne inak dohodnutá.

d) V prípade, že sa spotrebiteľ s platbou omešká, je povinný zaplatiť zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň meškania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

e) V prípade, že spotrebiteľ s platbou faktúry mešká dlhšie ako 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný ostatný tovar zadržať a dodať ho iba proti platbe vopred alebo pri poskytnutí záruky, ktoré sú pre predávajúceho prijateľné.

f) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je spotrebiteľ povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať platbou vopred alebo v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou).


5) Dodacie podmienky

a) Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky spotrebiteľovi. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.

b) Ak vznikne prekážka brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru (napr. neprevzatie, odmietnutie zásielky), informuje o tom spotrebiteľa a dohodne sa s ním na náhradnom plnení. V takomto prípade náklady spojené s opätovným dodaním tovaru hradí spotrebiteľ

c) Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je spotrebiteľ v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu z tej istej zmluvy.

d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou za predpokladu, že ich odsúhlasí spotrebiteľ.

e) Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci iba na základe písomnej dohody resp. písomného vyžiadania spotrebiteľom. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky (z dôvodu nutnosti odborného posúdenia charakteristiky tovaru rozhodnutie ostáva predávajúcemu).

f) Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne poštou. Doprava Slovenskou poštou na dobierku v rámci Slovenska stoji 6,-€ s DPH, zásielky kuriérskou službou sa účtujú podľa aktuálnych platných sadzobníkov dopravcov. Pri jednorazových objednávkach nad 99,-€ s DPH ponúka predávajúci dopravu na území Slovenska zdarma (nevzťahuje sa na akciový tovar alebo položky vo výpredaji, ako aj zásielky kuriérskou službou, nadrozmerné tovary a položky s nadváhou). Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika).

g) Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru alebo za jeho poškodenie spôsobené kuriérskou službou, tak ako ani za spotrebiteľom nesprávne udanú dodaciu adresu.

h) Predávajúci tiež nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

i) Tovar objednávaný a dodaný formou platby vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej resp. „pro-forma“ faktúry v celkovej alebo čiastočnej výške hodnoty tovaru je hodnotený ako tovar zhotovený alebo dodávaný podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

j) Osobný dovoz tovaru k spotrebiteľovi sa uskutočňuje prostredníctvom obchodníkov resp. zamestnancov predávajúceho. V prípade, že spotrebiteľ neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade reklamačného konania).

k) Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú len v prípade, ak je to písomne dohodnuté.

l) Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5b) tohto článku.

m) Ak spotrebiteľ po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

n) Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť


6) Množstvo dodaného tovaru

a) Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená e-mailová správa.

b) V prípade osobného prevzatia tovaru spotrebiteľom vo firemnej predajni je spotrebiteľ povinný predávajúceho ihneď upozorniť na rozdiely v množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru nebudú predávajúcim akceptované.


7) Predchádzanie rizika vzniku škody na tovare

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v okamihu, keď bola dodávka prevzatá spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


8) Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru:

a) Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané do úvahy (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

b) Spojlery (nárazníky, masky, výdychy, prídavné krídla, difúzory, prahové nadstavce atď.) je nutné pred lakovaním alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok dopasovať na vozidle. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných modifikačných alebo lakovačských prác brané do úvahy.

c) Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané do úvahy.

d) Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky č. 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky č. 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.

e) Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný spotrebiteľovi poskytnúť.


10) Storno objednávky

a) Storno objednávky zo strany spotrebiteľa:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na osobitnú objednávku/zákazku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru (neplatí v prípade, ak už takýto tovar bol vyrobený alebo dodaný na sklad predávajúcemu alebo do rúk spotrebiteľovi). Rozhodnutie o možnosti storna tovaru "na osobitnú objednávku/zákazku" ostáva predávajúcemu.

b) Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní


11) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zmluvy uzavreté na diaľku, zásielkový predaj)

a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi za podmienok určené týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už prípadne vopred uhradené peňažné prostriedky za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebiteľom

b) Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom k okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

c) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

d) Spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne, faxom alebo elektronicky, napr. e-mailom., v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na internetových stránkach www.tuning.sk

e) Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 11d) týchto VOP musí obsahovať údaje a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Spotrebiteľ je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním na poštovú adresu alebo prinesením na adresu kamennej predajne. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky užívania, nemôže byť poškodený a musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) Tovar pošle spotrebiteľ doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na adresu predávajúceho (doporučene neznamená na dobierku).

f) Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR do 50,- EUR.

g) V prípade, že spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 11) týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

h) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu narušenia/poškodenia zapečatení alebo ochranných známok od výrobcu (žiarovky, výbojky, iné svetelné zdroje, oleje, chemické látky, dátové nosiče, softvér a pod.)


12) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (kamenný obchod, predajňa)

a) Zakúpený a zaplatený tovar na kamennej predajni je možne vrátiť iba so súhlasom predávajúceho a to do 10 dní od dátumu predaja. Tovar takto vrátený je možné iba vymeniť za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, finančné prostriedky sa nevracajú.

b) Pri výmene za iný tovar musí byť vrátený tovar v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky užívania, nemôže byť poškodený a musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atď.). Predávajúci účtuje manipulačný poplatok vo výške 10% kúpnej hodnoty a to za účelom kontroly a znovuzriadenie tovaru do 100%-ného, predaju schopného stavu.

c) Tovar zhotovený alebo dodávaný podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý nie je bežne skladovaný v priestoroch predávajúceho, ako aj zákazková výroba, produkt priamo na konkrétny model vozidla, nie je možné vrátiť ani zameniť za iný tovar.


13) Darčekové poukážky (ďalej len „daršek“)

a) Daršeky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetových stránkach predávajúceho „www.tuning.sk“ ako aj kamennej predajni predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, daršek je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

b) Hodnota daršeku je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Daršek je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ho uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

c) Daršeky nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak spotrebiteľovi vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil daršekom, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme daršeku (zaslaním daršeku na adresu zadanej spotrebiteľom).


14) Výhradné vlastníctvo

a) Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na spotrebiteľa až úplným zaplatením kúpnej ceny. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

b) Tovar, ktorého uhradenie bolo dohodnuté platbou prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti, je možné predať ďalším subjektom iba s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho.

c) V momente, keď sa spotrebiteľ dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar, je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Spotrebiteľ má povinnosť umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve.

d) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je spotrebiteľ oprávnený prevádzať na tretie osoby záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv resp. iných právoplatných dokumentov medzi spotrebiteľom a predávajúcim.


15) Reklamačný poriadok (práva zo záruky/záručné podmienky/reklamácia)

a) Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať predpisom v zákonoch uvedených v týchto VOP a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

b) Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou. Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak spotrebiteľ neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí spotrebiteľ dostať nový výrobok (ak nebol nový produkt reklamovaný ale už používaný), ale vymenený výrobok musí mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

c) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý spotrebiteľ dostane spolu s tovarom. U ostatného tovaru spotrebiteľ preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je spotrebiteľ povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať

d) Spotrebiteľ je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

e) Spotrebiteľ je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení spotrebiteľ musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Pre úspešné počatie reklamačného konania je spotrebiteľ povinný dodať všetky potrebné informácie, ktoré sú spojené s podstatou preverenia samotnej reklamácie predávajúcim. Na vyžiadanie predávajúceho dodá spotrebiteľ potrebné úkony/kroky (fotografický materiál, podrobnejší popis chyby produktu, atď.) písomnou alebo ústnou formou. Spotrebiteľ v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné alebo sa jedná o neodstrániteľnú chybu výrobku). Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho.

f) Reklamačný formulár pošle spotrebiteľ písomne poštou na adresu predávajúceho, faxom alebo e-mailom na adresu: reklamacie@tuning.sk. Spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky predávajúceho alebo inú predávajúcim určenú adresu. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný. U reklamovaného produktu, kde bola vyžadovaná odborná montáž, je nutné dodať písomné potvrdenie servisu alebo odborníka, ktorý aplikáciu vykonával.

g) V prípade uznanej reklamácie znáša náklady s doručením tovaru spotrebiteľovi predávajúci. Spotrebiteľ má v tomto prípade aj právo na preplatenie poštovného vo výške nákladov za pôvodne doručený tovar na adresu predávajúceho, maximálne však do výšky štandardnej balíkovej zásielky 2. triedy Slovenskej pošty podľa platného sadzobníka vrátane poistenia tovaru na jeho kúpnu cenu. K preplateniu poštovného je potrebné doložiť doklad o úhrade poštovného.

h) Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov (nemusí byť nový ak reklamovaný tovar nebol nový), alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar alebo odstúpením od kúpnej zmluvy a vrátením finančných prostriedkov spotrebiteľovi.

i) Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

j) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: - poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,
- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,
- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom (nestabilita elektrickej siete alebo napájacom zdroji atď.).

k) Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

l) Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

m) V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru spotrebiteľom, určenie, že za chybu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá chyby (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša predávajúci všetky náklady na odborné posúdenie a iné náklady súvisiace s odborným posúdením v dobe uplatnenia reklamácie tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

n) Predávajúci poverený jednotlivými výrobcami ako autorizovaný servis na území Slovenskej republiky ustanovuje v otázkach všetkých záručných a pozáručných opráv predávaných produktov nasledovné osoby ako oprávnené (akreditované):
- Róbert Kareš
- Juraj Gömöry

o) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu alebo vyjadrenie k reklamácii zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

p) Na produkty s obmedzenou životnosťou (žiarovky, výbojky, iné svetelné zdroje, oleje, chemické látky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Nejde o poruchu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

q) V prípade mimozáručnej opravy má predávajúci právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním poruchy, aj keď sa neskôr ukáže, že by oprava chyby bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 20,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu práce

r) Pri predaji tovaru spotrebiteľovi predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru spotrebiteľom v záručnej lehote. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním produktov. Presné podmienky určujú tieto VOP.

s) Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím, inštaláciou resp. montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (ak je súčasťou dodávky).

t) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Nároky na záruku prináležia iba spotrebiteľovi a nie je možné ich previesť na tretiu osobu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k prevedeniu zásahu nebola výslovne predávajúcim zmocnená.

u) Spotrebiteľ stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba spotrebiteľ náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

v) V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.


16) Oprávnenie konať za spotrebiteľa

Všetky úkony za spotrebiteľa, z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky u predávajúceho, môže vykonávať iba osoba k tomu zmocnená, štatutárny orgán spotrebiteľa a ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené ku konaniu. Ostatné osoby môžu za spotrebiteľa takto konať iba na základe písomnej plnej moci, ktorú pri konaní za spotrebiteľa predložia.


17) Autorské práva

Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.


18) Spracovanie osobných údajov (Ochrana a uchovanie dát

a) Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve reklamných správ, ak si ich spotrebiteľ vyžiadal podľa odseku.

b) Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

c) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: newsletter@tuning.sk. Odosielanie je realizované na technických prostriedkoch predávajúceho.

d) Spotrebiteľ potvrdením a odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.

e) V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru jednej z nasledujúcich kuriérskych spoločností: GLS - General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika, IČO: 36624942.

f) Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese newsletter@tuning.sk
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

g) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci výlučne so spoločnosťou QUATRO - Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl. 10315/P. Predávajúci je oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí spotrebiteľov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.


19) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

a) V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpise kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.

b) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci a spotrebiteľ pri starostlivosti, ktorú je možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, stávky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej predávajúcim alebo spotrebiteľom nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.


20) Platforma riešenia sporov online

Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


21) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho „www.tuning.sk“ ako aj kamennej predajni predávajúceho. Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu a to najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok

b) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

c) V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.

d) Odovzdaním/odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP v plnom rozsahu. Tým tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 1.septembra 2016 a rušia všetky predchádzajúce VOP.

Bratislava, 1.september 2016Dôležité dokumenty a formuláre na stiahnutie (formát PDF):

Reklamačný protokol Všeob. obch. podmienky Odstúpenie od zmluvy
preview
download
[ 290 Kb ]
preview
download
[ 300 Kb ]
preview
download
[ 340 Kb ]
Tento dokument bol prečítaný 75485x

Home | Download | Tuning Shop | Kontakt