support icon
Kontakt
Výber článkov podľa:
typu auta

typu tuningu:

výrobcu tuningu:
Tuning Shop
Aktuality
TUNING
Cobra Tuning
Novinky e-mailom
E-MAIL: odber noviniek e-mailom
Tag cloud
Pomôcky a nástroje
Multimédiá a zábava
Filmy a videoklipy
facebook

Porovnanie cien na Pricemania.sk TOPlist

Impressum a podmienky používania internetovej lokality TUNING.sk

27.Jul.2005
zdielať na facebooku vybrali.sme.sk rss odber

Upozornenie: Skôr ako začnete používať túto lokalitu, pozorne si prečítajte tieto podmienky. Prečítaním týchto podmienok súhlasíte so všetkým, čo je obsiahnuté v tomto dokumente. Ak s danými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.


COBRA-TUNING s.r.o. rešpektuje vaše súkromie

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. (CT.sk) rešpektuje právo na ochranu osobných údajov klientov a zaväzuje sa ich chrániť. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov umožňuje klientom prezerať webové lokality spoločnosti bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Toto prehlásenie sa nevzťahuje na iné lokality. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. je spracovateľom osobných údajov osôb bez toho, aby tieto údaje ďalej sprostredkúvala iným spoločnostiam.


Lokality patriace pod Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou zachovania autorského práva pôvodných materiálov. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zneužívať, rozmnožovať, meniť, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto lokality.
Webové lokality COBRA-TUNING s.r.o. môžu obsahovať prepojenia na iné nezávislé webové lokality. Prechodom na tieto prepojenia odchádzate z webovej lokality TUNING.sk. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. nekontroluje tieto lokality ani ich zásady ochrany osobných údajov.


Zhromažďovanie osobných údajov

Všeobecne
Osobné údaje sú spojené s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Ak sa rozhodnete spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. poskytnúť Vaše osobné údaje, môžete si byť istí, že sa použijú iba na podporu a rozvoj zákazníckeho vzťahu so spoločnosťou COBRA-TUNING s.r.o.. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. nikomu tretiemu nepredáva, neposkytuje a ani neprenajíma osobné údaje používateľov webovej lokality spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. z toho dôvodu, že spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. si váži dôveru svojich zákazníkov a používateľov. Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú osobných údajov, zhromažďovania všeobecných údajov a vytvárania súhrnných správ.

Získavanie údajov
O zadanie informácií, ktoré slúžia na Vašu identifikáciu, alebo informácií, ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, Vás v prípade potreby požiadame. Všeobecne sa tieto informácie požadujú v prípadoch registrácie pred účasťou na súťaži a registrácie členstva, objednania elektronického bulletinu, prihlásenia sa na podujatie organizované spoločnosťou COBRA-TUNING s.r.o., nákupu, preberania produktov alebo zrušenia elektronickej objednávky na objednaný produkt. Osobné údaje môžu obsahovať Vaše meno, priezvisko, domácu adresu, telefónny kontakt, e-mail. Pre lepšiu komunikáciu môže spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. požadovať i demografické údaje a uvedenie skúseností s našimi produktmi či službami. Poskytnutie týchto dodatočných informácií je založené na báze dobrovoľnosti.

Obmedzenie účelu
Vaše osobné údaje používame na účel na aký boli poskytnuté, ak sa napr. zúčastníte súťaže, údaje použijeme na účel popísaný v pravidlách súťaže.

Prístup
Informáciu o tom, aké údaje o Vašej osobe zhromažďujeme ako aj žiadosť o zmenu údajov, môžete poslať poštou, alebo emailom na gdpr@tuning.sk

Bezpečnosť
Vaše osobné údaje máme uložené na PC, ktorých disky sú kryptované a sú tak bezpečné aj v prípade odcudzenia hardvéru. Na našich PC máme aktualizované antivírusové programy, ktoré chránia dáta pred elektronickými útokmi. Osobné údaje v papierovej forme sú uchovávané v uzamknutom firemnom archíve, alebo uzamknutom kontajneri. Zamestnanci a partneri, ktorí majú prístup ku osobným údajom sú zaškolení a ovládajú postupy pre bezpečný prácu s osobnými údajmi.

Retencia
Osobné údaje uchovávame po dobu, akú to vyžaduje zákon. V zmysle nášho oprávneného záujmu - predošlý nákup - uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 24 mesiacov od posledného nákupu.

Partneri
Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. príležitostne spolupracuje s ďalšími spoločnosťami, ktoré v jej mene dodávajú služby a produkty. Medzi služby patrí odosielanie a doručovanie výhier, odpovedanie na otázky zákazníkov týkajúce sa produktov a služieb. Týmto spoločnostiam poskytujeme len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uskutočnenie danej služby. Tieto spoločnosti nesmú poskytovať tieto údaje ďalej a nesmú ich použiť na žiadny iný účel.

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. umožňuje nastavenie obchodných kontaktných údajov a osobných údajov podľa vlastného výberu. Údaje týkajúce sa obchodných partnerov, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o., sú verejne prístupné každému. Osobné údaje zákazníkov a používateľov lokality spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. sú nastavené ako súkromná doložka, a preto sú prístupné len zamestnancom spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. a klientom.

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. môže poskytnúť Vaše osobné údaje, len keď to vyžaduje zákon. Osobné údaje poskytnuté spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. sa nesmú prenášať mimo územia Slovenskej Republiky.

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. nezdieľa poskytnuté údaje s tretími stranami bez Vášho povolenia. Systém ochrany osobných údajov spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. je chránený tak, že každý používateľ má svoje ID a heslo. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. umožňuje používateľom prístup k ich osobným údajom online s možnosťou meniť poskytnuté údaje. Používateľ lokality má právo požadovať o zrušenie jeho osobných údajov spoločnosťou COBRA-TUNING s.r.o. a to tak, že používateľ o zrušenie e-mailom požiada zamestnanca spoločnosti COBRA-TUNING s.r.o. s uvedením ID a hesla.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany ako napr. Google. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie kliknite sem

- Google ako predajca tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našich stránkach.
- Ako používateľ našich webových stránok môžete zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť.


Organizovanie výherných súťaží

Súťaž sa spravuje ustanoveniami § 850-852 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení o verejnom prísľube, s výnimkou ustanovenia § 852. COBRA-TUNING s.r.o. (vyhlasovateľ verejného prísľubu) sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť uvedenú cenu jednému zo súťažiacich, ktorí do uzávierky súťaze uvedenej pri každej súťaži splnili podmienky verejného prísľubu, t.j. riadne vyplnili súťažný formulár, správne odpovedali na súťažnú otázku a formulár následne odoslali vyhlasovateľovi.
Cena bude poskytnutá súťažiacemu náhodne vybratému počítačovým programom v deň nasledujúci po dni uzávierky súťaže. Vybratý súťažiaci bude o svojej výhre bezodkladne informovaný vyhlasovateľom. Súťažiaci udeľujú vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári na účely poskytovania informácii o novinkách zo sveta automobilizmu. Vyhlasovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje súťažiacich tretím osobám. Súhlas udelený vyhlasovateľovi je platný do doby jeho preukázateľného odvolania súťažiacim.


Dražobné podmienky

I.
„COBRA-TUNING s.r.o.“ je prevádzkovateľom dražby a zároveň predávajúcim.
„Dražbou“ sa rozumie konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu prevádzkovateľa, pri ktorom sa obracia na vopred neurčený okruh osôb s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom s osobou, ktorej podanie je aktuálne najvyšším v čase uplynutia doby podávania ponúk sa zaväzuje uzavrieť zmluvu, na základe ktorej na ňu prejde vlastnícke právo k predmetu dražby.
„Podaním“ je ponuka účastníka dražby (užívateľa) urobená v priebehu dražby vo výške prevyšujúcej aktuálne nižšie podanie. V priebehu dražby sa cena predmetu dražby môže zvyšovať, ale v žiadnom prípade nie znižovať.

II.
Predávajúci je oprávnený:
- stanoviť vyvolávaciu cenu predmetu dražby a dobu trvania dražby,
- stanoviť minimálnu výšku prihodenia, o ktorú sa navýši aktuálne podanie,
- zrušiť dražbu v prípade, ak:
a) nebolo urobené ani najnižšie podanie,
b) zo strany účastníka(ov) dražby došlo k v rámci dražby k protiprávnemu konaniu, konaniu
obchádzajúcemu zákon alebo konaniu proti dobrým mravom.

Predávajúci je povinný:
- na požiadanie informovať účastníka dražby o predmete dražby,
- informovať účastníka dražby, ktorého podanie bolo najvyšším v čase uplynutia doby trvania
dražby o jeho úspechu v dražbe,
- po zaplatení dodať predmet dražby osobe, na ktorú prešlo vlastnícke právo,

Úspešný kupujúci je povinný:
- bez zbytočného odkladu po vydražení predmetu dražby zaplatiť za tento spoločnosti
COBRA-TUNING s.r.o. najvyššie podanie, a to bankovým prevodom na č. ú. uvedené v aukcii.

III.
Predávajúci a úspešný kupujúci sa dohodli, že ich záväzkovoprávny vzťah sa v súlade s § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení spravuje ustanoveniami tohto zákona.


Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. a ani jej obchodný partneri na tejto lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. neriadi prepojené lokality a nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. na svojej lokalite môže uvádzať aj produkty, ktoré už nie sú aktuálne. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. sa zaväzuje, že svoju webovú lokalitu bude obnovovať čo najčastejšie pre spokojnosť svojich zákazníkov a používateľov.


Kontaktné informácie

Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. víta pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Ak máte pocit, že spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. porušila niektoré ustanovenia tohto prehlásenia, kontaktujte nás e-mailom. Spoločnosť COBRA-TUNING s.r.o. Vám v tomto prípade sľubuje, že na urgentné a promptné odstránenie chýb vynaložíme primerané úsilie.


Súpis a register značiek

Pokiaľ nie je inak dané, sú všetky značky na týchto stránkach právne chránené. Na našich stránkach použité značky a prvky zobrazenia sú duševným majetkom spoločosti COBRA-TUNING s.r.o.


© 2016, COBRA-TUNING s.r.o. , Bratislava, Slovensko, webdizajn a webaplikácie © 2016 HULMAN design studio - www.hulman.sk

Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá ako aj ich zoradenie na týchto stránkach podliehajú ochrane autorského práva a iným ochranným zákonom. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť pre komerčné účely alebo sa nesmie sprístupniť tretej strane. Niektoré webové stránky obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretej strany.

Stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 obrazových bodov.


Meno a sídlo spoločnosti:

COBRA-TUNING s.r.o.
Vrakunská cesta 22
821 06 Bratislava
Slovensko


Mená oprávnených zástupcov spoločnosti:

 • Peter Kuttner
 • Róbert Kareš

Kontaktné adresy:


Identifikačné čísla spoločnosti:

 • IČO: 50469371
 • DIČ: 2120342444
 • IČ DPH: SK2120342444

Bankové spojenia (Všeobecná úverová banka, a.s, Bratislava, Slovensko):

 • KÓD BANKY: 0200
 • BIC (SWIFT): SUBASKBX
 • -------------------------EUR KONTO-------------------------
 • ČÍSLO ÚČTU (EUR): 3176680058
 • IBAN (EUR): SK62 0200 0000 0031 7668 0058

Iné dôležité údaje o spoločnosti:

 • Spoločnoť je zapísaná: OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 113808/B
 • Medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN (International Standard Serial Number): ISSN 1336-7889
 • Aktuálny výpis z obchodného registra našej spoločnosti nájdete na tejto linke

Dôležité dokumenty a formuláre na stiahnutie (formát PDF):

Reklamačný protokol Všeob. obch. podmienky Reklamačný poriadok Odstúpenie od zmluvy
preview
download
[ 290 Kb ]
preview
download
[ 300 Kb ]
preview
download
[ 150 Kb ]
preview
download
[ 340 Kb ]
Tento dokument bol prečítaný 912939x

Home | Download | Tuning Shop | Kontakt